Beleidsplan Volleybal Combinatie Joure 2012 – 2016

Volleyballen doe je bij VC Joure!

Inleiding:

Dit verenigingsplan van VC Joure geeft de doelstellingen van de vereniging weer. Zo wordt beschreven wat de vereniging is en wat de vereniging wil zijn. Het bestuur zal aan de hand van dit verenigingsplan de lijnen voor de toekomst bepalen en concrete besluiten nemen. Tevens vervult het verenigingsplan een communicatieve functie. Mogelijke nieuwe leden, potentiële sponsors en iedere geïnteresseerde kunnen weten wat de vereniging is en waar deze voor staat.

De vereniging

VC Joure bestaat al meer dan 50 jaar en is een springlevende en actieve vereniging met circa 200 leden waarvan meer dan de helft jeugdleden. Dames, heren en jeugd vinden elk seizoen met veel plezier hun weg naar sporthal ‘SportFun’ of andere zalen in Joure om daar één of meerdere keren per week intensief, maar ook ontspannend, bezig te zijn.

Doelen en ambities

VC Joure wil een compleet aanbod van speelmogelijkheden bieden aan volleyballers uit Joure en omgeving. Naast de reguliere zaalcompetitie biedt VC Joure ook beachvolleybal onder de naam `Beachvolleybal Joure` . Binnen VC Joure is er plaats is voor jeugd én senioren op wedstrijd- en recreatieniveau. De eerste teams van dames en heren zijn de op “topsport gerichte teams” binnen de vereniging en zijn door hun prestatie en uitstraling herkenbaar in de regio Noord van de Nederlandse volleybal bond. Het doel is de eerste teams minimaal in de promotieklasse te laten spelen. Dit doel moet worden bereikt met spelers die vooral uit Joure of de directe omgeving komen. Uiteraard is doorgroei binnen de vereniging hierbij de beste vorm. Hierdoor kan continuïteit worden gewaarborgd en wordt de lokale herkenbaarheid van de teams en van VC Joure bevorderd. VC Joure wil ook voor jongens, een sterk onder vertegenwoordigde groep, plaats bieden om te volleyballen en door te stromen naar de senioren teams.

VC Joure wil nadrukkelijk samenwerken met andere sportverenigingen in Joure of directe omgeving. Het doel hiervan is breed, namelijk het beter promoten van de volleybalsport in Joure. Een ander meer direct doel is om de speelmogelijkheden voor de leden te verruimen, zoveel mogelijk teams met spelers van gelijke sterkte te kunnen samenstellen en een betere jeugdopleiding te kunnen bieden. Ook het technisch kader kan door samenwerking worden versterkt.

Structuur en teamopbouw

Voor jeugdleden zijn binnen de vereniging twee doorgroei mogelijkheden aanwezig:

  • voor talentvolle jeugdspeelsters een directe doorgroei naar de jeugd regioteams en eventueel het tweede of eerste seniorenteam,
  • voor jeugdspelers op recreatief niveau doorgroei naar een van de rayonteams en rayon seniorenteams.

 

Een doelstelling is om de hoogste jeugdteams in de regiocompetitie te laten uitkomen. In het eerste dames- en herenteam zitten in principe de beste spelers en speelsters van de vereniging. De tweede teams zijn bij zowel de dames als de heren de opleiding- en instroomteams voor de eerste teams. Voor de recreatieteams is de opbouw zowel gericht op het niveau als op de wensen van de spelers. Het principe is doorgroei van jonge spelers naar hogere teams en de ontwikkeling van talent. Het is ook mogelijk dat teams bij elkaar blijven vanwege de onderlinge band van de leden. Hierbij mag echter nooit het verenigingsbelang uit het oog worden verloren. Bij de teamopbouw wordt er naar gestreefd om in alle klassen van het rayon en de regio, teams vertegenwoordigd te hebben.

Trainers en trainingen

VC Joure heeft gediplomeerde en ervaren trainers in dienst die beginners en gevorderden plezier laten beleven aan volleybal. Het doel en niveau van de trainingen sluit aan bij de ambities en de kwaliteiten van de teams. Dit kan dus prestatiegericht zijn voor de eerste teams of juist vooral gericht op een zo plezierig mogelijke training voor de recreatie teams.

Bij alle trainingen staan de veiligheid van de spelers en blessurepreventie centraal. Een goede warming-up en voorbereiding zijn onderdeel van elke training. De vereniging biedt aan spelers en aan trainers voorlichting en informatie op het gebied van blessurepreventie.
Vooral voor de recreatieteams is speelplezier op de trainingen essentieel, daarom zorgt de trainer voor oefeningen afgestemd op het niveau van de spelers. Doelstelling is een efficiënte training waarbij het verbeteren van het niveau en corrigeren van speelfouten een deel van de training uitmaakt. Trainers zijn belangrijk voor de vereniging. VC Joure streeft ernaar trainers aan te trekken die meer voor de vereniging willen doen dan alleen training geven.

Trainers zijn in belangrijke mate het gezicht van VC Joure en moeten zich inzetten voor promotie van de volleybalsport in Joure. De trainers dienen zoveel mogelijk uit de eigen vereniging komen of de directe omgeving van Joure te komen. VC Joure zet zich in om zo geschikt mogelijke trainingslocaties voor haar leden aan te bieden. Hierbij zijn de kwaliteit van de vloer en de ruimte de belangrijkste criteria. Voor de jeugd is ook de reisafstand en sociale veiligheid een belangrijke factor.

Leden

VC Joure wil volleybal bieden voor alle leeftijden, daarom is iedereen welkom binnen de vereniging. De prioriteit bij het aantrekken van jeugdspelers, zij zijn immers de toekomst van de vereniging. Voor de jeugd wordt een gevarieerd volleybal aanbod geboden dat is toegesneden op hun niveau en capaciteiten en op hun wensen en behoeften. Een andere doelgroep is de `55+ ers` waarvoor binnen verschillende teams uitstekend plaats is. Ook kunnen er aparte 55+ teams worden gevormd.

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van VC Joure bestaat in principe uit leden die de functies vrijwillig vervullen. Naast het verenigingsbestuur kunnen secties worden gevormd (beachvolleybal, jeugd) die zo nodig met een eigen budget werken. De leden van het bestuur staan zo dicht mogelijk bij de teams en spelers zodat hun belangen zo goed mogelijk kunnen worden gediend. Naast het bestuur kent de vereniging Technische commissies (TC’s) voor de Senioren en de Jeugd.. Deze TC´s hebben de contacten met de trainers en stellen voor aanvang van elk seizoen, in overleg met trainers, teams en bestuur, de teamindelingen en trainingsrooster op waarna dit wordt gecommuniceerd naar de leden. Het doel van VC Joure is om zoveel mogelijk vrijwilligers in te schakelen voor (tijdelijke) activiteiten. Hierdoor wordt de werklast verdeeld en de houdbaarheidsdatum van bestuursleden verlengd. Alle (potentiële) vrijwilligers kunnen steun en begeleiding krijgen. Bij de jeugdteams wordt ook een beroep gedaan op ouders. Uitgangspunt is dat de jeugdteams en de hoogste teams een coach hebben.

Arbitrage

VC Joure levert bij alle thuiswedstrijden van de teams scheidsrechters met als uitzondering de regioteams. Bovendien moet VC Joure, volgens Nevobo-richtlijnen, regioscheidsrechters leveren voor die teams die in de regio (promotieklasse) zijn ingedeeld. Hiervoor leveren alle teams voldoende scheidsrechters. De uitgangspunten bij het indelen van scheidsrechters zijn: (indien mogelijk)

  • indeling gebeurt per team, het team regelt zelf welke scheids de aangewezen wedstrijd fluit, in het algemeen als het team die avond ook thuis speelt.
  • de aanwijzer houdt rekening met het beschikbare niveau en het vereiste niveau.
  • op zaterdag wordt een deel van de wedstrijden gefloten door de A1 en A2 teams en een deel door senioren teams die hiervoor van huis komen.
  • we streven naar een gelijk aantal wedstrijden per team per seizoen.

 

De organisatie voor het aanwijzen en deels opleiden van de scheidsrechters is binnen de vereniging geborgd. Alle scheidsrechters of teams krijgen van de vereniging een speciaal scheidsrechtersshirt en een ontvangen en kleine beloning per gefloten wedstrijd.

Toernooi

VC Joure organiseert elk jaar een groot toernooi (Oliebollentoernooi) voor alle leden, trainers en vrijwilligers. Ook worden er beachvolleybaltoernooien georganiseerd. In maart wordt er een scholentoernooi georganiseerd voor de groepen 5 van de basisscholen.

Financiën

Elk jaar wordt gestreefd naar een sluitende begroting waarbij het eigen vermogen van de vereniging minimaal 30% bedraagt. De al ingezette vergroting van sponsorgelden zal worden doorgezet. Hierbij wordt gestreefd om tenminste voor alle teams een sponsor te vinden. Daarboven wordt geprobeerd verenigingssponsors te vinden. Sponsors worden periodiek voorzien van informatie van de vereniging en van de verrichtingen van `hun` teams.

Wanneer teams hoog spelen, vanaf de regiodivisie, is het mogelijk dat voor deze teams een aparte contributie regeling / financieel systeem wordt gehanteerd. Over de financiën van de vereniging bestaat grote transparantie naar de leden. Leden moeten zelf kunnen constateren welke kosten worden gemaakt en waar de contributiegelden aan besteed worden.

Leden van VC Joure, speelsters, trainers en bestuursleden, zijn tijdens de uitoefening van hun activiteiten financieel verzekerd tegen ongevallen die voortvloeien uit de sportactiviteiten. VC Joure heeft dit voor haar leden geregeld.

Communicatie

De communicatie binnen de vereniging is essentieel voor een goed lopende organisatie en voor het verbeteren van de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. VC Joure streeft ernaar deze communicatie zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit kan via korte nieuwsbulletins die bij voorkeur via e-mail worden verspreid en via de website.

De communicatie naar de sponsors is ook van belang. Het doel is hen feedback te geven over de teams die ze sponsoren en tevens de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten / continueren. Communicatie naar buiten, de inwoners van Joure, gebeurt via krantenberichten en bijzondere acties. Doelstelling van de communicatie is om te laten weten wat de vereniging doet en om de volleybalsport te promoten. Dit geldt speciaal voor informatie gericht op jeugd en scholen. Voor algemene informatie over de vereniging en voor nieuws is een website beschikbaar (www.vcjoure.nl) Voor de leden is hier alle informatie te vinden die van belang is voor trainen en spelen.